Translate

۱۳۹۵ شهریور ۱۱, پنجشنبه

سخنی با پان ترکان...


سخنی بی پرده با وطن فروشان ترک!؟
فرهاد عرفانی - مزدک 
نگارنده، سالهاست که طرح جامع استعمارگران در رابطه با تجزیه خاورمیانه و بطریق اولی، ایران

را، از طریق مقالات مبسوط، افشا کرده، و هشدارهای لازم را به ملت ایران، و همچنین

حکومتگران بی وطن! فعلی، داده است، لیک اکنون، اجرای طرحهای خیانتکارانه و جنایتکارانه به

مرحله ای وارد شده است که بهیچوجه سکوت را بر نمی تابد.

پیش از هر چیز لازم به ذکر است، شخصأ، هیچ مشکلی نه با زبان ترکی و نه با مردم آذربایجان

ندارم و برای بنده، بلوچ و کرد و ترک و عرب و مازنی و لر و گیلک و...، ارمنی و مسیحی،

آشوری و جهود و شیعه و سنی و زرتشتی، هیچ فرقی با هم ندارند، مگر در میزان انسانیت آنها، و

تعهد تاریخی ایشان به هویت ایرانی، که پایه گذار تمدن بشری و شکل دهی عظیم ترین فرهنگ بشر

دوستانه است. بر این اساس، روی سخن این نوشته با هموطنان عزیز آذری و ترک زبان نیست!

روی سخن با وطن فروشان بی شرف و مزدوری است که زیر علم بیگانه و تحت عنوان پان ترک،

بیرق تجزیه طلبی بدوش کشیده، اذهان جوانان مسموم کرده، و در پی برپایی حمام خون و جدایی

آذربایجان از ایران عزیز هستند.

خوب گوشهایتان را باز کنید! چون دفعه بعد، گوشهای شما، صدای سخن نخواهد شنید، بلکه سرب

داغ را نوش جان خواهد کرد!

ملت ایران، بر سر ذره ذره از جغرافیای هویتش، که همان جغرافیای میهن اش است، با احدی

شوخی ندارد! ضمن اینکه این ملت صبر و تحمل بسیار دارد! لیک، اگر شما وطن فروشان، پایتان

را از گلیم تان درازتر کنید، اطمینان داشته باشید در اولین گام، قلم پایتان را خواهد شکست!

خاک آذربایجان، به همان میزان که به ساکنین آذری تعلق دارد، به ساکنین دیگر نقاط ایران نیز

تعلق دارد! یک بلوچ یا خوزستانی به همان میزان صاحب آذربایجان است، که یک آذری! و

بالعکس! بنا براین، این پنبه را را از گوش در آورید که با فریب دادن جوانان آذری، بخواهید

اینگونه وانمود کنید که تعلق زبانی، ایجاد حق حاکمیت و مالکیت سرزمینی می کند!!! آذربایجان،

متعلق به همه ملت ایران است، جدا از اینکه ساکنین آن، ترک زبان، یا فارس زبان، یا کرد زبان

و... یا شیعه و سنی و مسیحی و زرتشتی و... هستند.

امروز، هر کس و به هر بهانه ای، در خاک ایران، پرچم بیگانه را بالا ببرد، رسمأ خود را بیگانه و

متجاوز به میهن معرفی کرده و تکلیف متجاوزین به خاک میهن، روشن است!...

آقایان! خانمها!


متاسفانه امروز، در وضعیتی هستیم که قدرت سیاسی و نظامی، در اختیار شما، بی عرضه ترین

رهبران تاریخ ایران است! تا امروز هر کثافتکاری و خیانتی که کرده اید، این ملت بزرگ تحمل کرده

است، اما به شما اطمینان می دهم که هیچ قصوری، در حراست از تمامیت ارضی ایران را بر

نخواهد تابید! ملت ایران، خیانتکاران را، در هر لباسی که باشند، بسختی مجازات خواهد کرد! و در

این رابطه، روی سخنم، مستقیمأ با نمایندگان فعلی استان آذربایجان شرقی و اردبیل است: فکر

ماهی گرفتن از آب گل آلود را از سرتان بیرون کنید! مردم وطن پرست آذربایجان، در صورت خطا،

منتظر تصمیم رهبرتان نخواهند ماند و خود، شما وطن فروشان را بسختی مجازات خواهند کرد!