Translate

۱۳۹۱ بهمن ۱۳, جمعه

ایران باید هسته ای شود!

ایران، باید! مسلح به سلاح هسته ای شود

فرهاد عرفانیمزدک

هر کس، به هر بهانه ای، و تحت هر عنوانی، مانع از مسلح شدن ایران به سلاح هسته ای شود، به ملت ایران و نسلهای آینده خیانت کرده است! هسته ای شدن کشور، هیچ ربطی به نوع نظام حاکم و نوع حکومت و نظام سیاسی، ندارد. هسته ای شدن ایران، مربوط به سیاست راهبردی امنیت جمعی ملت ایران و حفظ و حراست از تمامیت ارضی کشور، در برابر متجاوزان به حقوق ملتها، در حال حاضر و در آینده، است.
وقایع بیش از دو دهۀ گذشته و پس از فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق، بخوبی نشان داد که امپریالیسم جهانی و استعمارگران و غارتگران حاکم بر دنیا، جز زبان زور، هیچ زبانی را نمی فهمند، و جز در برابر قدرت نظامی، حاضر به عدم بکارگیری قدرت نظامی، نیستند. صلح مسلح، تنها صلح واقعأ موجود است و مابقی: حرف مفت و خیالبافی!
ایران، در شرائط بسیار حساسی به سر می برد. استعمار هار و افسار گسیخته، در تدارک فروپاشی اقتصادی، و سپس نابودی و تجزیه ایران، در پی حملۀ نظامی است. آنچه در افغانستان، عراق، لیبی، سودان، و در حال حاضر، سوریه، اتفاق می افتد، تمریناتی کوچک بوده است در جهت کار اصلی و بزرگتر، که چیزی نیست جز نابودی ملت و کشور ایران.
 مشکل استعمار، جمهوری اسلامی نیست. مشکل استعمار، وجود یک کشور پهناور، با منابع ثروت فراوان، و پیشینۀ فرهنگی و تاریخی غنی، در حساسترین نقطۀ جغرا – سیاسی جهان است، که هر زمان، می تواند سد راه رسیدن به اهدافش باشد. اگر همین امروز، جمهوری اسلامی، بساط هسته ای اش را جمع کند ( مانند لیبی! )، باز هم کوچکترین تغییری در راهبرد امپریالیسم برای نابودی ایران، رخ نخواهد داد. تنها و تنها چیزی که این راهبرد را، تحت تأثیر قرار داده و آنرا عوض می کند، مسلح شدن هر چه سریعتر ایران، به بهترین، پیشرفته ترین و قویترین انواع سلاح هسته ای است. سلاح هسته ای برای ایران و ملت ایران، از نان شب واجب تر است. صلح پایدار، امنیت امروز و فردای ملت ایران، بقای کشور و حفظ آن در برابر تجاوزات امروز و آینده، و ضمانت پیشرفت کشور، همه و همه، در گرو مسلح شدن هر چه سریعتر نیروهای نظامی ایران به سلاح هسته ای است. به جنجالهای رسانه ای استعمار نباید توجه کرد! آنها هرگز و در هیچ دوره ای و در برابر هیچ کشور مستقلی، با رضایت تن به شرائط هسته ای  نداده اند. اگر ملت ایران می خواهد بماند، و سرفراز بماند، و آیندۀ خود را، خود، و به دست خود، تعیین کند، چاره ای جز هسته ای شدن ندارد.
حکومت ایران باید؛
1 - از پیمان استعماری ان پی تی، هر چه سریعتر خارج شود.
2- رسمأ و بدون پرده پوشی، از مسلح شدن نیروهای نظامی کشور به سلاح هسته ای حمایت کند.
3- از تهدید لفظی کشورهای دیگر، دست برداشته، و در حمایت از نیروهائی که، وجود یا عدم وجود آنها، ربطی به منافع ملی ایران ندارد، تجدید نظر کند.
4- سیاست تعهد به عدم تهدید متقابل، و همزیستی مسالمت آمیز را، با همۀ کشورها، در پیش بگیرد.