Translate

۱۳۸۶ اسفند ۳, جمعه

سخنی با ملت بزرگ افغانستان !

سخنی با ملت بزرگ افغانستان!


فرهاد عرفانی مزدکبرادران، خواهران، همدلان و همزبانان عزیز!

بار دیگر، دست خانمان برانداز استعمار حقیر بریتانیا ( انگلیس ) و شرکایش، اینبار از آستین حکومتی دست نشانده و مزدوری بنام (( عبدالکریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ! )) بیرون آمده است، تا هستی و هویت شما را به بازی گرفته، ملت افغانستان را به ورطه ای دیگر از سقوط کشاند.


سیاست فارسی ستیزی، سیاست کهنهء استعمار انگلستان، در طی سیصد سال گذشته بوده است. آنها با این سیاست کثیف، توانستند شبه قارهء هندوستان را از هویت فرهنگی و تاریخی خود تهی ساخته و زبان خویش را بر آن حاکم کنند. اینک همان سیاست از طریق مزدوران و سیاست پیشگان جاهل در ایران و افغانستان به پیش برده می شود.


هم میهنان گرامی!

استعمار انگلستان خوب می داند تا فرهنگ و هویت ما، استوار بر شانه های رودکی سمرقندی و حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، مولوی بلخی و حافظ شیرازی و ... دیگر بزرگان اندیشهء مشرق زمین است، آنها نخواهند توانست سیاستهای کثیف استعماری خویش را در خانه های ما به پیش ببرند، پس هم از اینروست که در ایران از طریق علم کردن زبانها و گویشهای محلی و ترکی و عربی در برابر فارسی و در افغانستان از طریق گسترش واژه های انگلیسی و گویشهای محلی و ترویج ادبیات نامأنوس با تاریخ ملت افغان و در تاجیکستان با سنگ انداختن در راه ترویج خط پارسی، در تلاش هستند تا ارتباط نسل های جدید پارس زبان را با گذشتهء پر افتخار فرهنگ سازشان قطع کرده و با بوجود آوردن ملتهائی کوچک و بی هویت، برای همیشه حاکمان واقعی خانه هایمان شوند!


شما اندیشمندان، روشنفکران، نویسندگان و شاعران بزرگ افغانستان !

میهن شما و قلب فرهنگی ما، افغانستان ( خراسان، آریانا ) زادگاه زبان پارسی دری، قوام آئین انسانی زرتشت و همچنین شکل گیری عظیم ترین فرهنگ تولید شده توسط بشراست. فرهنگی که در دورانی نچندان دور، شرق و غرب عالم اندیشه را بهم پیوند می داد و خورشید حقیقت محوری، همچنان بر تارک آن می درخشد.
بر شماست تا اجازه ندهید مشتی مزدور نقاب زدهء استعمار، به خود اجازه دهند بر خاک محل تولد خداوند بلخ ( مولوی ) و حجت خراسان ( ناصر خسرو) ایستاده و به زبان پارسی و در حقیقت، به همهء هویت و هستی شما و ما ایرانیان و تاجیکان توهین کنند!
بر شماست تا بار دیگر پرچم احیای زبان پارسی و زدودن آن از ناپاکی ها را بر افرازید و غزال غزل را در دشتهای اندیشه، سرافرازانه تر از همیشه برانید!

هموطنان افغان!

بر شماست تا در این مقطع حساس از تاریخ، همچون گذشته، پرچمدار قیام فرهنگی پارس زبانان جهان باشید و با احساس مسئولیت در حراست از دژ سر به فلک کشیدهء زبان پارسی، نشان دهید که فرزندان راستین صدها و هزاران شاعر و اندیشمند بزرگ بی همتا در تاریخ مشرق زمین و همهء دنیا هستید!
2، 12، 1386