Translate

۱۳۹۱ فروردین ۳۱, پنجشنبه

بازی جدید و صد البته کثیف بریتانیای حقیر

هیاهوی براه افتاده پیرامون جزائر ایرانی در خلیج فارس که توسط انگلیس و آمریکا حمایت می شود، بجهت زمینه سازی برای جنگ علیه ایران و تجزیه کشور در صورت به توافق نرسیدن با جمهوری اسلامی است. آمریکا و انگلیس بخوبی از پوچ بودن ادعای امارات از منظر تاریخی و حقوقی آگاهند ولی برای آغاز جنگ، به توجیه بین المللی نیاز دارند که ادعای امارات می تواند بستر خوبی برای ایشان فراهم آورد. این جنگ می تواند ابتدا با وارد شدن امارات به درگیری و سپس حمایت شورای همکاری خلیج فارس و در نهایت با مداخله ناتو به بهانه لزوم حفظ امنیت آبراه بین المللی هرمز، تحقق پذیرد. در صورت اجرای چنین سناریوئی، ابتدا جزائر از ایران جدا شده و تسلط قاطع ایران بر تنگه هرمز خاتمه می یابد و در ادامه با تحریک عربهای ساکن خوزستان، به تجزیه این منطقه حیاتی منجر می شود. پایان ماجرا، حتی اگر جمهوری اسلامی همچنان برقرار باشد، تسلط مطلق غرب بر منابع نفتی و گازی ایران و همه خلیج فارس، بمثابه تسلط بر منابع انرژی در قرن بیست و یکم و کنترل سه قدرت چین و روسیه و هند است.

فرهاد عرفانی - مزدک